Jsme státní škola. Tudíž ctíme Rámcový vzdělávací program (k vidění na webu ministerstva školství) a Školní vzdělávací program (k nahlédnutí ve škole).

Děti učíme číst genetickou metodou. Genetická metoda čtení označovaná též jako hlásková – spočívá v hláskování slov. Dítě nejprve „přehláskuje“ slovo, pak je teprve přečte dohromady.  Tato metoda u nás byla používána před první světovou válkou a někdy byla také nazývána Kožíškovou metodou (podle spisovatele Josefa Kožíška, autora snad nejznámějšího slabikáře Poupata). Genetická metoda umožňuje rychlé čtení s porozuměním – děti mají pocit, že čtou opravdu rychle a čtenému rozumí. 

Píšeme Comenia Scriptem. Comenia Script je nespojované psací písmo, které v rámci projektu „Comenia – České školní písmo“ v roce 2009 na základě předchozích výzkumů fakticky užívaného ručně psaného písma vyvinuli Radana Lencová, Tomáš Brousil a František Štorm a zaštítila Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, která zažádala MŠMT o akreditaci písma pro školní výuku. Je inspirované reálně používanými variantami ručně psaného písma. 
Po dvouletém pokusném ověřování na základě zjištěných výsledků při rozvoji psaní žáků uvedeným písmem MŠMT doporučuje, aby bylo písmo Comenia Script alternativou k běžně užívané psací abecedě. 
Písmo je založeno více na funkčnosti než na jednotnosti. Umožňuje individualizaci podle možností a schopností pisatele a jeho svobodného písemného projevu – některá písmena a číslice mají dva volitelné tvary,  je volitelný sklon písma nebo tahy určené speciálně pro leváky, pro dysgrafické nebo jinak postižené děti a pro praktické použití je naopak vyvinuta zjednodušená podoba písma.

Počítáme s panem Hejným. Hejného metodu využívá řada škol nebo rodiče při domácí výuce svých dětí. Učebnicím kolektivu prof. Hejného udělilo MŠMT schvalovací doložku. Hejného metoda je založena na respektování 12 klíčových principů, které skládá do uceleného konceptu tak, aby dítě objevovalo matematiku samo a s radostí. Vychází ze 40 let experimentů a prakticky využívá historické poznatky, které se v dějinách matematiky objevují od starověkého Egypta až do dnešních dnů.

Přírodovědu učíme badatelským přístupem. Hokusy pokusy, to je to, co přitáhne pozornost dětí. Badatelsky orientovaná výuka je činnost učitele a žáka zaměřená na rozvoj znalostí, dovedností a postojů na základě aktivního a relativně samostatného poznávání skutečnosti žákem, kterou se sám učí objevovat a objevuje.