Informace o provozu podatelny a podmínkách přijímání dokumentů 

Adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě a dokumentů v digitální podobě doručovaných na přenosných technických nosičích dat: 
Základní škola a Mateřská škola Lukavice, okres Šumperk, příspěvková organizace 
Lukavice 56, 789 01 Zábřeh 
Osobně lze podání učinit v ředitelně školy – 1. patro

Úřední hodiny podatelny: 
Středa 13:00–15:00 

Elektronická adresa podatelny (adresa elektronické pošty): 
skola.lukavice@gmail.com 

Identifikátor datové schránky: 
th4me9q 

Další možnost elektronické komunikace 
telefon: 734 148 105 – ředitel školy 

Přehled datových formátů dokumentů, které se přijímají v digitální podobě: 

statické textové, případně kombinované textové a obrazové dokumenty: 
DOC(X), XLS(X), PPT(X) – soubory vytvořené Microsoft Office 
PDF, PDF/A – Portable Dokument Format 
TXT – prostý text 

statické obrazové dokumenty: 
JPEG/JFIF – Joint Photographic Experts Group File Interchange Format 

datové zprávy z ISDS 
ZFO – nativním formát typu XML aplikace 602XML Filler 

Ostatní typy souborů nebo zaheslované soubory nebudou přijaty. 

Přehled přenosných technických nosičů dat a přijímání dokumentů v digitální podobě: 
USB Flash disk 
USB externí HDD 

Podání na jiných nosičích nebudou přijata. Podání je zaevidováno jako osobní podání. 

Podání na ostatních přenosných nosičích nesmí překročit velikost 9 MB. 

Pokud datová zpráva a dokument v ní označený nebude podepsán uznávaným elektronickým podpisem nebo označen uznávanou elektronickou značkou, popřípadě opatřen kvalifikovaným časovým razítkem, bude považován za prostou kopii dokumentu. 

Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo informacích: 

Při zjištění výskytu chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na zpracovávaných informacích a nepodaří-li se ve spolupráci s odesílatelem vadu odstranit, nebude tato datová zpráva dále zpracovávána. 

Důsledky doručení neúplného nebo poškozeného dokumentu v analogové podobě nebo dokumentu v elektronické podobě: 

Pokud je dodán dokument v analogové podobě, který je neúplný nebo poškozený tak, že jej nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, nebo dokument v digitální podobě, který není dostupný podatelně, a lze-li z nich určit odesílatele a jeho kontaktní údaje nebo elektronickou adresu odesílatele, vyrozumí podatelna odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se ve spolupráci s odesílatelem vadu dokumentu odstranit, podatelna dokument nezpracovává. Rovněž podatelna nezpracovává dokumenty, které jsou v analogové podobě neúplné nebo poškozené natolik, že je nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem a současně nelze určit odesílatele